Σωματείο
"Η Φλόγα"

Σύνδεσμος Αδειούχων Εγκαταστατών – Συντηρητών Καυστήρων και Συσκευών Υγρών και Αερίων καυσίμων στην Ήπειρο & Κέρκυρα

Σωματείο "Η Φλόγα"

Μέλη του σωματείου “Η Φλόγα“, μπορούν να γίνουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης-συντήρησης καυστήρων υγρών & αερίων καυσίμων, τα οποία κατέχουν την οριζόμενη από την κείμενη νομοθεσία άδεια και εξασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του εγκαταστάτη – συντηρητή στην Ήπειρο & Κέρκυρα.

Πρόεδρος: Φάφας Δ. 6947.566356
Γεν. Γραμματέας: Τσίνης Δ. 6932.455746

Το σωματείο “Η Φλόγα” αποτελεί το σύνδεσμο Αδειούχων Εγκαταστατών – Συντηρητών Καυστήρων και Συσκευών Υγρών και Αερίων καυσίμων στην Ήπειρο & Κέρκυρα. Σκοπός του συνδέσμου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

Το επάγγελμα του εγκαταστάτη – συντηρητή καυστήρων είναι ένα από τα αδειοδοτημένα τεχνικά επαγγέλματα. Η αδειοδότησή του γίνεται με βάσει το Π.Δ. 511/77 όπως ισχύει, για τα υγρά καύσιμα και βάσει του Π.Δ. 362/01 για τα αέρια καύσιμα.

Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για τα υγρά καύσιμα, χορηγείται από τις διευθύνσεις βιομηχανίας ή ανάπτυξης των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων μετά από εξετάσεις γραπτές και προφορικές σύμφωνα με την εγκύκλιο 371/84. Για τα αέρια καύσιμα οι αιτήσεις κατατείθενται στις κατά τόπους νομαρχίες αλλά οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από εξεταστική επιτροπή στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Το επάγγελμα του συντηρητή καυστήρων ανήκει στην κατηγορία των ηλεκτρολογικών επαγγελμάτων και απαιτεί πολλές ηλεκτρολογικές γνώσεις, γνώσεις αυτοματισμών, πολλές γνώσεις γύρω από την καύση και τα καύσιμα. Απαιτεί γνώση της λειτουργίας ολόκληρης της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης και του λεβητοστασίου. Απαιτεί ακόμα αρκετές μηχανολογικές γνώσεις και γνώση των κανονισμών και μέτρων ασφάλειας της αρμοδιότητας του στον χώρο του λεβητοστασίου. Τέλος απαιτεί γνώση γύρω από τους ρύπους και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος.

Σωματείο "Η Φλόγα"

Σύνδεσμος Αδειούχων Εγκαταστατών – Συντηρητών Καυστήρων και Συσκευών Υγρών και Αερίων καυσίμων

Να γίνω μέλος του σωματείου
Για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ του σωματείου. Μαζί με την αίτηση το υποψήφιο μέλος υποβάλει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδεια άσκησης επαγγέλματος, έναρξη επαγγέλματος από την Δ.Ο.Υ. κ.α.) καθώς και δύο φωτογραφίες για την έκδοση ταυτότητας μέλους.
Τα γραφεία του σωματείου “Η Φλόγα” βρίσκονται στην οδό Αραβαντινού 5Ε στα Ιωάννινα & είναι ανοικτά κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (17:00 – 21:00).
Να γίνω αδειούχος εγκαταστάτης αερίων καυσίμων

1. Στους κατόχους της αδείας 511/77 που αποκτήθηκε μέχρι τις 22/10/2001 οι οποίοι, έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σεμινάριο πιστοποίησης διάρκειας 150 ωρών & κατόπιν εξετάσεων στην αρμόδια γι΄ αυτό, επιτροπή του υπουργείου Ανάπτυξης.

2. Στους κατόχους άδειας Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων με τέσσερα (4) χρόνια προϋπηρεσία, χωρίς εξετάσεις.

Να γίνω αδειούχος εγκαταστάτης υγρών καυσίμων

1. Στους έχοντες συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους με πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσία με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΙΚΑ), ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης της προϋπηρεσίας
2. Στους έχοντες συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους με πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσία ελεύθερου επαγγελματία με τιμολόγια πριν από την τροποποίηση 97/ΦΕΚ 59/4-5-1987, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης της προϋπηρεσίας
3. Στους κατόχους άδειας Ηλεκτροτεχνίτου Α΄ ή Γ΄ ειδικότητας και στους πτυχιούχους κατωτέρων σχολών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου, που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους με τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΙΚΑ)
4. Στους κατόχους άδειας Εγκαταστάτου Ηλεκτρολόγου Α΄ ή Γ΄ ειδικότητος κατηγορίας Α΄ και στους πτυχιούχους μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους με προϋπηρεσία ένα (1) έτος με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΙΚΑ)
5. Στους κατόχους άδειας Εγκαταστάτου Ηλεκτρολόγου Α΄ ή Γ΄ ειδικότητος 2,3,4,5 και κατηγορίας Β΄, Γ΄, που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους με προϋπηρεσία έξι (6) μήνες με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΙΚΑ)
6. Στους κατόχους πτυχίων ταχύρρυθμης σχολής Συντηρητών Λεβητοστασίων του ΟΑΕΔ που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους με προϋπηρεσία 400 τουλάχιστον ενσήμων με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΙΚΑ)

Να θεωρήσω την άδεια συντηρητή καυστήρα

Οι άδειες των Συντηρητών Καυστήρων θεωρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, από τα αρµόδια τµήµατα των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Οι άδειες των υγρών καυσίµων θεωρούνται ανά τριετία και των αερίων ανά πενταετία.
Οι άδειες βοηθών αερίων καυσίµων δεν θεωρούνται.

Τα δικαιολογητικά για την θεώρηση της άδειας συντηρητή καυστήρα:
– Αίτηση
– Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η διεύθυνση µόνιµης κατοικίας του ενδιαφερόµενου και ότι δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμού ή επιχείρησης κοινής ωφελείας µε οποιαδήποτε σχέση
– Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.στην οποία θα αναγράφεται το αντικείµενο δραστηριότητας από την ηµεροµηνία έναρξης ή Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού Εφορίας εφόσον προκύπτουν τα ίδια στοιχεία
– Δύο φωτοαντίγραφα τιµολογίων για κάθε έτος των τριών τελευταίων όταν αφορά υγρά καυσιµα ή των πέντε τελευταίων όταν αφορά αέρια καύσιµα
– Βεβαίωση του επαγγελµατικού Σωµατείου
– Παράβολο χαρτοσήµου 15€ (χρώµα πράσινο)
– Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασµού ΔΕΚΟ
– Την προς θεώρηση άδεια

Το σωματείο "Η Φλόγα" διοικείται από 5 μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται για τριετή θητεία (Ν.1712/87).
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε μετά τις αρχαιρεσίες και το αποτελούν:
Πρόεδρος: Φάφας Δημήτρης
Γεν. Γραμματέας: Τσίνης Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Μόσχος Χρήστος
Ταμίας: Κατσούπης Ιωάννης
Μέλος: Γρασσέλης Αλέκος
Το σωματείο ιδρύθηκε το 2004 από 21 μέλη. Μία αμάδα από συναδέλφους, αφουγκράστηκε την ανάγκη ίδρυσης ενός σωματείου σε μία δύσκολη περιοχή με παρατεταμένη την περίοδο θέρμανσης. Δημιούργησε λοιπόν ένα σωματείο που θα απαρτίζεται από επαγγελματίες αδειούχους συντηρητές και εγκαταστάτες καυστήρων που ένας από τους στόχους του είναι να ενημερώνει συνεχώς τους πολίτες για την σωστή λειτουργία των καυστήρων τους, αλλά και την σωστή συντήρησή τους για εξοικονόμηση καυσίμου άρα και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με τις ενέργειες που ασκήθηκαν από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το σωματείο αύξησε τα μέλη του και ενσωμάτωσε στους κόλπους του και τους συναδέλφους της Κέρκυρας, επεκτίνωντας έτσι τις δραστηριότητές του. Σήμερα το σωματείο "Η Φλόγα" επικεντρώνεται και στην επιμόρφωση των συναδέλφων, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο επιμορφωτικά σεμινάρια σε διάφορες εταιρίες του χώρου.

Χορηγοί