Σωματείο "Η Φλόγα"

Σύνδεσμος Αδειούχων Εγκαταστατών – Συντηρητών Καυστήρων και Συσκευών Υγρών και Αερίων καυσίμων στην Ήπειρο & Κέρκυρα

Σωματείο "Η Φλόγα"

Το σωματείο “Η Φλόγα” αποτελεί το σύνδεσμο Αδειούχων Εγκαταστατών – Συντηρητών Καυστήρων και Συσκευών Υγρών και Αερίων καυσίμων στην Ήπειρο & Κέρκυρα. Σκοπός του συνδέσμου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

Το επάγγελμα του εγκαταστάτη – συντηρητή καυστήρων είναι ένα από τα αδειοδοτημένα τεχνικά επαγγέλματα. Η αδειοδότησή του γίνεται με βάσει το Π.Δ. 511/77 όπως ισχύει, για τα υγρά καύσιμα και βάσει του Π.Δ. 362/01 για τα αέρια καύσιμα.

Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για τα υγρά καύσιμα, χορηγείται από τις διευθύνσεις βιομηχανίας ή ανάπτυξης των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων μετά από εξετάσεις γραπτές και προφορικές σύμφωνα με την εγκύκλιο 371/84. Για τα αέρια καύσιμα οι αιτήσεις κατατείθενται στις κατά τόπους νομαρχίες αλλά οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από εξεταστική επιτροπή στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Το επάγγελμα του συντηρητή καυστήρων ανήκει στην κατηγορία των ηλεκτρολογικών επαγγελμάτων και απαιτεί πολλές ηλεκτρολογικές γνώσεις, γνώσεις αυτοματισμών, πολλές γνώσεις γύρω από την καύση και τα καύσιμα. Απαιτεί γνώση της λειτουργίας ολόκληρης της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης και του λεβητοστασίου. Απαιτεί ακόμα αρκετές μηχανολογικές γνώσεις και γνώση των κανονισμών και μέτρων ασφάλειας της αρμοδιότητας του στον χώρο του λεβητοστασίου. Τέλος απαιτεί γνώση γύρω από τους ρύπους και γενικώτερα την προστασία του περιβάλλοντος.

Σωματείο "Η Φλόγα"

Σύνδεσμος Αδειούχων Εγκαταστατών – Συντηρητών Καυστήρων και Συσκευών Υγρών και Αερίων καυσίμων​

Σωματείο "Η Φλόγα"

μέλη
0
χρόνια λειτουργίας
0

Εγγραφές νέων μελών

1. Μέλη του Συνδέσμου μας, σύμφωνα με το καταστατικό και τη νομοθεσία, μπορούν να εγγραφούν όλα τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην εκτέλεση εργασιών Εγκατάστασης – Συντήρησης και Επισκευής καυστήρων υγρών, αερίων και οποιονδήποτε καυσίμων, τα οποία κατέχουν την οριζόμενη από την κείμενη νομοθεσία άδεια, έχουν δε δηλώσει στην εφορία την άσκηση του επαγγέλματος του συντηρητή καυστήρων.

 

2. Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ του Συνδέσμου. Μαζί με την αίτηση το υποψήφιο μέλος υποβάλει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδεια άσκησης επαγγέλματος, έναρξη επαγγέλματος από την Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.), καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση περί της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματος εκλογής αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις (ομοσπονδίες).

Το υποψήφιο μέλος αν έχει τις παραπάνω προυποθέσεις συμπληρώνει την αίτηση που υπάρχει έτοιμη στο δικτυακό μας τόπο ή στα γραφεία του Συνδέσμου και μαζί με τα δικαιολογητικά την καταθέτει στην Γραμματεία του Συνδέσμου.
Τα Γραφεία του Συνδέσμου είναι ανοικτά Δευτέρα – Τεράρτη (17:00-21:00).