Σωματείο "Η Φλόγα"

Σύνδεσμος Αδειούχων Εγκαταστατών – Συντηρητών Καυστήρων και Συσκευών Υγρών και Αερίων καυσίμων στην Ήπειρο & Κέρκυρα

Νόμοι

Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 101/Α/1990). Για τη προστασία του περιβάλλοντος.

Ν. 2052/92 ( ΦΕΚ 94/Α/05.06.92 ). Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις.

Διατάγματα

Π.Δ. 922/12.10.77. Κατάργηση της χρήσης βαρεος πετρελαίου (μαζουτ) στη κεντρική θέρμανση.

Π.Δ. 511/77. Χορήγηση αδειών εγκατάστασης σύνδεσης και συντήρησης καυστήρων υγρών καυσίμων.

Π.Δ. 1180/81 ( ΦΕΚ 293 Α/6.10.81). Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.

Π.Δ. 84/84. Απαγόρευση ίδρυσης και επέκτασης βιομηχανιών στο Λεκανοπέδιο Αττικής

Π.Δ. 300/86 (ΦΕΚ134/Α/26.8.96).Εναρμόνιση της νομοθεσίας (όπως και το Π.Δ.335/93) με τη νομοθεσία της ΕΟΚ(78/170και 92/42).

Π.Δ. 335 (ΦΕΚ 143 Α/2.9.93). Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά και αέρια καύσιμα σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 92/42/ΕΟΚ/21.5.92

Π.Δ. 362/01 (ΦΕΚ 245/22.10.01). Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αεριών καυσίμων ( καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες.

Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου

Π.Υ.Σ. 99/87 (ΦΕΚ 135 Α/28.07.87). Οριακές και κατευθυντήριες τιμές Ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θειου και αιωρουμενα σωματίδια.

Π.Υ.Σ 25/88 (ΦΕΚ 52 Α/22.03.88). Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θειου και αιωρουμενα σωματίδια.

Π.Υ.Σ. 11/97 ( ΦΕΚ 19/Α/97). Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το όζον.

Εγκύκλιοι

33315/91 ΥΠΕΧΩΔΕ Δ3/32738/Φ5.2/15.11.92 ΥΠ. ΒΙΟΜΗΧ. Εγκατάσταση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης με αέρια και κλειστό φλογοθάλαμο σε υπόγεια οικοδομών.

Οδηγίες

ΤΟΤΕΕ 2421/86 Β. Εγκαταστάσεις σε κτίρια λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων.

ΤΟΤΕΕ 2471/86. Εγκαταστάσεις σε κτίρια Διανομή καυσίμων αεριών.

ΤΟΤΕΕ 2481/86. Εγκαταστάσεις σε κτίρια Διανομή ατμού μέχρι PN16-300 C.

90/396/ΕΟΚ. Βασικοί τύποι συσκευών αερίου.

92/42/ΕΟΚ. Απαιτήσεις για το βαθμό απόδοσης λεβήτων αερίου.

Αποφάσεις

1982. Μείωση της περιεκτικότητας σε θειο του βαρεος πετρελαίου ( μαζουτ) σε 0,7%. Μείωση της περιεκτικότητας σε θειο του ελαφρού πετρελαίου σε 0,3%

Υ.Α 275/91987 ( ΦΕΚ34/Β/28.01.87). Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη περιοχή της πρωτεύουσας.

Υ.Α 47942/1987 (ΦΕΚ 807/Β/88).Μείωση εκπομπών καύσης μέσω μέτρων εξοικονόμησης καυσίμου σε βαφεία –φινιριστηρια υφασμάτων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

ΚΥΑ 59388/3363/88. Τρόποι όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του αρθρ.30 του νόμου 1650/1986-ΦΕΚ 638/Β/1988.

Υ.Α 11082/1989 (ΦΕΚ44/Β/23.01.89).Έλεγχος της ποιότητας των υγρών καυσίμων για τη προστασία του περιβάλλοντος .

Υ.Α 11946/1989 (ΦΕΚ292/Β/21.03.89). Χρήση πετρελαίου ντίζελ σε τμήμα του νομού αττικής.

ΚΥΑ 57520/4535/90. Εργασίες συντήρησης όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβανων.

1991. Διαχωρισμός πετρελαίου σε πετρέλαιο κίνησης και σε πετρέλαιο θέρμανσης
Με ενιαία προδιαγραφή περιεκτικότητας σε θειο 0,3%.

Υ.Α 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/08.03.91). Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για τη πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου.

Υ.Α 11196/1991 (ΦΕΚ 310/Β/91). Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης εργασίες συντήρησης όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβανων.

ΚΥΑ 10315/93. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και ζεστών νερών.

ΚΥΑ 11294/93.Οροι και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αεριών αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες και ατμογεννητριες, ελαιοθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμα μαζουτ, ντίζελ, αέριο.

ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/06.05.93). Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές , βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης.

ΚΥΑ 58751/2370 (ΦΕΚ Β 264/15.04.93). Καθορισμός μέτρων και όρων για το περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης.
1.10.1994. Μείωση της περιεκτικότητας των δυο τύπων πετρελαίου σε θειο σε 0,2%.

ΚΥΑ 17/95 (ΦΕΚ 647/Β/24.07.95). Καθαρισμός των αρχών εκτίμησης των κινδύνων που διατρέχει ο άνθρωπος και το περιβάλλον από τις ουσίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 67/548/ΕΟΚ σε συμμόρφωση προς την οδηγία της Επιτροπής 93/67/ΕΟΚ.

1.1.1996. Μείωση της περιεκτικότητας των δυο τύπων πετρελαίου σε θειο σε 0.05%

Υ.Α 76802/1033/96 (ΦΕΚ596/Β/96). Τροποποίηση και συμπλήρωση της 58751/2370/93 κοινής υπουργικής απόφασης καθορισμός μέτρων και όρων για το περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις.

ΚΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ880Α/ 19.08.98). Περιορισμός των εκπομπών CO2, καθορισμός μέτρων και όρων για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.

2000. Μείωση της περιεκτικότητας των δυο τύπων πετρελαίου σε θειο σε 0,035%.

Η Φλόγα

Σύνδεσμος Αδειούχων Εγκαταστατών – Συντηρητών Καυστήρων και Συσκευών Υγρών και Αερίων καυσίμων στην Ήπειρο & Κέρκυρα